NORMES I FUNCIONAMENT DEL GIMNÀS
1. Realitzada, formalitzada i signada la inscripció implica l’acceptació de les quotes i les normes de funcionament i ús
de les instal·lacions.
2. Les mensualitats del gimnàs s’abonaran a començaments de mes (de l’1 al 5). Per a mantenir la condició de soci/sòcia
s’ha d’estar al corrent de pagament de les quotes mensuals. L’incompliment impedirà l’accés a les instal·lacions. El
soci que no aboni la seva quota durant dos mesos consecutius, perdrà tot el dret de matricula i assegurança i si es
torna a inscriure haurà de tornar a pagar la inscripció. En cap cas, es retornaran els diners.
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el soci autoritza al gimnàs a enviar instruccions a l’entitat del
deutor per carregar el seu compte i a l’entitat per a efectuar els càrrecs al seu compte.
3. És indispensable comunicar qualsevol canvi en el tipus de quota, baixa definitiva o temporal ja sigui per vacances,
malaltia o incapacitat física, cinc (5) dies laborables abans d’acabar el mes; Si no s’avisa, la quota corresponent
es donarà per pagada. El preu de la quota de manteniment és de 10€.
Els rebuts retornats es pagaran amb les despeses bancaries, que pugen a 6€, en efectiu.
4. Els menors de 16 anys només poden accedir a les sessions destinades a ells i amb l’autorització prèviament
complimentada i entregada, juntament amb la resta de documentació al moment de la inscripció. Els menors de 18
anys també hauran d’entregar aquesta mateixa autorització signada pel tutor legal. Les persones que no siguin sòcies
del centre no podran estar dins les instal·lacions.
5. Per accedir a les instal·lacions és obligatori el clauer de soci.
6. La condició de soci és de caràcter personal i intransferible.
7. El centre no es fa responsable de la pèrdua d’objectes personals ja sigui per furt o per oblit, es trobin o no dipositats
a les taquilles. Preguem fer un bon ús de les taquilles per tal de que tots els socis se’n puguin beneficiar.
8. És obligat l’ús de roba i calçat esportiu, que no siguin de carrer, com també l’ús de xancletes dins el vestuari i l’ús de
tovallola per a qualsevol activitat com a mesura d’higiene.
9. Queda totalment prohibit entrenar en xancletes o qualsevol tipus de calçat que no sigui esportiu com a mesura
d’higiene i de seguretat.
10. El centre no es fa responsable dels possibles accidents o lesions produïdes pel mal ús de les maquines o per la
realització d’activitats no supervisades pels nostres tècnics.
11. Està totalment prohibit accedir al centre sota els efectes de qualsevol tipus de drogues o alcohol i la seva tinença.
12. Tots els socis han de tenir un comportament cívic i respectuós amb la resta de socis (no es toleraran les faltes de
respecte, els crits, etc.). L’incompliment d’aquesta norma autoritza al centre a l’expulsió immediata del soci.
13. Preguem puntualitat a les classes. Per la seva seguretat es recomana respectar l’horari d’entrada i de sortida de les
activitats. Una vegada passats deu minuts de l’inici de l’activitat no es podrà accedir a la sessió.
14. El material utilitzat s’ha de tornar al seu lloc. S’ha de descarregar les màquines i els bancs de musculació de discos
i/o peses una vegada finalitzat l’exercici. També, es prega no recolzar les barres, els discos, etc. a les superfícies
entapissades com els bancs, per evitar el seu desgast.
15. Fer un mal ús de les instal·lacions i del material pot produir desperfectes, fet que implicarà sufragar la reparació o
reposició pot comportar una sanció pel soci (en cas de menors d’edat aquesta obligació recaurà sobre el tutor legal
que hagi autoritzat l’accés del menor al gimnàs).
16. El centre recomana a tots els socis la realització de revisions mèdiques periòdiques.
17. Els objectes i peces de roba que es trobin al final de la jornada es guardaran un màxim de 15 dies.
18. El centre es reserva el dret de modificar els horaris i les activitats programades.
19. La direcció del centre es reserva el dret d’admissió.
Si teniu qualsevol dubte o suggeriment comuniqueu-ho al personal del centre. Gràcies!